پژوهشی

همایش سمپوزیوم ژنتیک و کاربردها و چالش ها

همایش سمپوزیوم ژنتیک و کاربردها و چالش ها- دانشگاه یزد

ادامه
334
0

کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها

کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها

ادامه
69
0

اولین دوره آموزشی تکنیک های ویرایش ژنومی کریسپر

اولین دوره آموزشی تکنیک های ویرایش ژنومی کریسپر

ادامه
268
0

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

13 تا 15 شهریور 1397- کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ادامه
162
0