امور کلاس ها

اپی ژنتیک

اپی ژنتیک

مطلب مرتبط با این مبحث را از بخش پرتال آموزشی، کتابخانه مجازی، بیوتکنولوژی (روی همین بخش کلیک کنید) مطالعه نمایید.

مروری جامع و ضروری بر PCR و انواع کاربرد آن

مروری جامع و ضروری بر PCR و انواع کاربرد آن

مطلب مرتبط با این مبحث را از بخش پرتال آموزشی، کتابخانه مجازی، بیوتکنولوژی مطالعه نمایید

تکنیک FISH

تکنیک FISH

تکنیک هیبریداسیون در محل توسط Gall and Pardue و همچنین Jone و همکاران در سال ۱۹۶۹ ابداع گردید. این روش مکان یابی ژن ها یا توالی های RNA یا DNA را به مستقیم روی کروموزوم ها امکان پذیر ساخته است.

تکنیک FISH 2

تکنیک FISH 2

تکنیک هیبریداسیون در محل توسط Gall and Pardue و همچنین Jone و همکاران در سال ۱۹۶۹ ابداع گردید. این روش مکان یابی ژن ها یا توالی های RNA یا DNA را به مستقیم روی کروموزوم ها امکان پذیر ساخته است.

تکنیک FISH 3

تکنیک FISH 3

تکنیک هیبریداسیون در محل توسط Gall and Pardue و همچنین Jone و همکاران در سال ۱۹۶۹ ابداع گردید. این روش مکان یابی ژن ها یا توالی های RNA یا DNA را به مستقیم روی کروموزوم ها امکان پذیر ساخته است.

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

شیرین کردن آبهای شور

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری قطره ای

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری قطره ای

مقدمه ای بر آبیاری قطره ای

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری زیرزمینی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری زیرزمینی

آبیاری زیرزمینی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی

کاربرد پسآب و فاضلاب

نمرات میانترم درس آبیاری عمومی

نمرات میانترم درس آبیاری عمومی

ترم بهاره 97-96

نشانگرها و مکان یابی صفات کمی (QTL mapping)

نشانگرها و مکان یابی صفات کمی (QTL mapping)

نشانمند کردن ژن ها (Gene tagging) تعیین محل آن ها (Gene mapping) از گام های اولیه واساسی در اصلاح نباتات است. چنانچه محل آن برروی ژنوم مشخص شود، می توان آن را جداسازی،کلون و سپس به مطالعات بعدی پرداخت. مارکرها به عنوان ابزار اساسی این نقشه یابی..

انجام نقشه یابی مولکولی و گزینش به کمک مارکر برای بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان زراعی

انجام نقشه یابی مولکولی و گزینش به کمک مارکر برای بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان زراعی

اگرچه، گیاهان زراعی در ابتدا بواسطه نتایج جستجوی غیرهدفمند انسان (برای منابع مناسب غذا) رو به تکامل نهادند، امروزه این امر بیشتر از طریق برنامه های اصلاحی مدبرانه حاصل می شود. در حالیکه تغییرات در فعالیتهای زراعی و مکانیزاسیون کشاورزی...

کاربرد نشانگر ISSR در اصلاح نباتات

کاربرد نشانگر ISSR در اصلاح نباتات

محدودیتهای اصلی این سیستم های معمول مارکری DNA، تکرارپذیری اندک RAPD، هزینه بالای AFLP و نیاز به شناخت توالیهای پیرامونی برای توسعه پرایمرهای اختصاصی گونه ها برای پلی مرفیسمSSR است. ISSR-PCR تکنیکی است که بر اغلب این محدودیت ها غلبه می کند.

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری بارانی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری بارانی

در این روش آبیاری آب مورد نیاز به جای اینکه برای سطح زیر کشت تامین گردد برای هر بوته و یا درخت محاسبه و در اختیار قرار داده می‌شود.

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-کشت هیدروپونیک

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-کشت هیدروپونیک

هيدروپونيك و یا هايدرپونيك روشی است برای كاشت گياهان در بستری غیر از خاک.

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی-آبیاری مغناطیسی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی-آبیاری مغناطیسی

آبی است که از یک میدان مغناطيسی که طبق محاسبات معینی ایجاد شده عبور کرده و در نتیجه باعث تغییر و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آن میگردد.

آبیاری مغناطیسی