ژنتیک و ژنومیک

اپی ژنتیک

اپی ژنتیک

مطلب مرتبط با این مبحث را از بخش پرتال آموزشی، کتابخانه مجازی، بیوتکنولوژی (روی همین بخش کلیک کنید) مطالعه نمایید.

مروری جامع و ضروری بر PCR و انواع کاربرد آن

مروری جامع و ضروری بر PCR و انواع کاربرد آن

مطلب مرتبط با این مبحث را از بخش پرتال آموزشی، کتابخانه مجازی، بیوتکنولوژی مطالعه نمایید

تکنیک FISH

تکنیک FISH

تکنیک هیبریداسیون در محل توسط Gall and Pardue و همچنین Jone و همکاران در سال ۱۹۶۹ ابداع گردید. این روش مکان یابی ژن ها یا توالی های RNA یا DNA را به مستقیم روی کروموزوم ها امکان پذیر ساخته است.

تکنیک FISH 2

تکنیک FISH 2

تکنیک هیبریداسیون در محل توسط Gall and Pardue و همچنین Jone و همکاران در سال ۱۹۶۹ ابداع گردید. این روش مکان یابی ژن ها یا توالی های RNA یا DNA را به مستقیم روی کروموزوم ها امکان پذیر ساخته است.

تکنیک FISH 3

تکنیک FISH 3

تکنیک هیبریداسیون در محل توسط Gall and Pardue و همچنین Jone و همکاران در سال ۱۹۶۹ ابداع گردید. این روش مکان یابی ژن ها یا توالی های RNA یا DNA را به مستقیم روی کروموزوم ها امکان پذیر ساخته است.