دروس عمومی کارشناسی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

شیرین کردن آبهای شور

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری قطره ای

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری قطره ای

مقدمه ای بر آبیاری قطره ای

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری زیرزمینی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی-آبیاری زیرزمینی

آبیاری زیرزمینی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی

کاربرد پسآب و فاضلاب

نمرات میانترم درس آبیاری عمومی

نمرات میانترم درس آبیاری عمومی

ترم بهاره 97-96

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری بارانی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری بارانی

در این روش آبیاری آب مورد نیاز به جای اینکه برای سطح زیر کشت تامین گردد برای هر بوته و یا درخت محاسبه و در اختیار قرار داده می‌شود.

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-کشت هیدروپونیک

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-کشت هیدروپونیک

هيدروپونيك و یا هايدرپونيك روشی است برای كاشت گياهان در بستری غیر از خاک.

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی-آبیاری مغناطیسی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی-آبیاری مغناطیسی

آبی است که از یک میدان مغناطيسی که طبق محاسبات معینی ایجاد شده عبور کرده و در نتیجه باعث تغییر و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آن میگردد.

آبیاری مغناطیسی