آموزش مقدماتی ترانسکریپتومیکس-بخش اول

بیوتکنولوژی

1396/11/25
355
0

آموزش مقدماتی ترانسکریپتومیکس

ترانسکریپتومیکس به معنی استفاده از منابع ژنومی به منظور مطالعات عملکرد برای شناسایی و مقایسه ژن های بیان شونده یک ژنوم تحت شرایط مختلف محیطی، رشدی، بافتی و تکوینی می باشد.

این آموزش شامل مباحث زیر می باشد:
الف: روش های شناسایی توالی های فایل رونویسی
ب: روش های سنجش میزان بیان ژن ها

منبع : پیشگام بیوانفورماتیک

 

اشتراک گذاری

نظرات