مباني و اصول مقدماتي تكنيك هاي كشت سلولي

بیوتکنولوژی

1396/12/05
320
0

مباني و اصول مقدماتي تكنيك هاي كشت سلولي :

بدن جانداران از سلول هاي متنوعي تشكيل شده است و اين تنوع باعث عملكرد اختصاصي تر اين سلول ها شده است. بنابراين تمام سلول ها مجبور به انجام تمام عملكردهاي فيزيولوژيك يا توليد تمام انواع محصولات لازم براي بقاء فرد نيستند. هر چند اغلب اين سلول ها حاوي ارگانلهاي داخلي مشتركي بوده و مسيرهاي متابوليك مشتركي را طي مي كنند، ولي هر سلولي اجزاء يا محصولات خاصي را بطور اختصاصي تر و به مقدار خيلي زياد تر بيان مي كند . در حقيقت بيان اختصاصي اين جزء، موجب عملكرد اختصاصي سلول و متمايز شدن آن از ساير سلول ها مي شود. بطوريكه سلول هاي مختلف، توانايي هاي مختلفي در انقباض يا انتقال پالس هاي الكتريكي يا ترشح محصول خاصي نظير هورمون ها يا آنزيمها و غيره دارند. اين تخصص در عملكرد سلول ها باعث مي شود كه حيوانات از انواع مختلفي از سلول ها تشكيل شوند. اين سلول ها از نظر خصوصياتي نظير اندازه، شكل، ساختمان و عملكرد سلولي با هم متفاوت هستند. به اين نوع تفاوت سلولي تمايز 1 گفته مي شود. در حقيقت اين سلول ها از نظر ساختار ژنتيكي يكسان بوده ولي بيان ژنهاي آنها تفاوت دارد ، بطوريكه مهره داران داراي بيش از 100 نوع سلول مختلف هستند كه در اعضاء مختلف با عملكردهاي مختلف ديده مي شوند . بسياري از سلول هاي حيوانات را مي توان در خارج از بدن حيوان تكثير داد. سلول هاي جدا شده از بافت ها و اعضاي حيوانات مي توانند در دماي مناسب در يك محيط حاوي مواد غذايي و عوامل رشد درون ظروف پلاستيكي رشد كنند. كشت اعضاء، بافت ها و سلول ها ي جانداران در محيط آزمايشگاهي را كشت سلولي 2 مي نامند كه كاربردهاي متنوعي در شاخه هاي مختلف علوم زيستي دارد.

بسياري از سلول هاي جانداران در محيط خارج از بدن قابل كشت و نگهداري هستند . به عنوان مثال مي توان به سلول هاي بافت همبند نظير فيبروبلاستها؛ سلول هاي بافت اسكلتي نظير سلول هاي استخواني و غضروفي؛ سلول هاي بافت عضله قلب و عضله صاف؛ سلول هاي اپي تليال نظير سلول هاي ريه، پستان، پوست، مثانه و كليه؛ سلول هاي عصبي نظير سلول هاي ميكروگليال؛ سلول هاي اندوكرين نظير سلول هاي غده آدرنال، هيپوفيز و جزاير پانكراس ؛ ملانوسيتها و بسياري از سلول هاي سرطاني اشاره كرد. در حقيقت توسعه تكنيك هاي كشت سلولي عمدتاً مديون تحقيقات سرطان شناسي و ويروس شناسي مي باشد.

فایل کامل را دانلود کنید


 

اشتراک گذاری

نظرات