مفهوم کارایی PCR

بیوتکنولوژی

1396/12/08
322
0

برچسب ها:

مفهوم کارایی PCR

کارایی PCR به معنی میزان افزایش محصولات در هر سیکل از واکنش PCR ( یا ریل تایم) می باشد.

- کارایی PCR بین عدد 2 تا 1 متغیر می باشد
- در بهترین شرایط میزان کارایی PCR برابر 2 می باشد. در این حالت محصول PCR در هر سیکل دو برابر می شود.
- در صورت عدم تکثیر محصول در ریل تایم میزان کارایی PCR برابر با 1 خواهد بود.
- مفهوم کارایی پرایمر: کارایی پرایمر برابر است با کارایی PCR منهای 1 که به صورت درصد بیان می شود.
- کارایی پرایمر بین 100درصد (عدد1) تا صفر درصد (عدد صفر) متغیر است.
- در صورتی که کارایی پرایمر برابر 100درصد باشد در نتیجه کارایی PCR برابر با 2 (1+1) خواهد بود.
- در صورتی که کارایی پرایمر برابر 0درصد باشد در نتیجه کارایی PCR برابر با 1 (1+0) خواهد بود.

در فایل ضمیمه شده نحوه کاربرد کارایی پرایمر در آنالیز داده های ریل تایم اراده شده است

اشتراک گذاری

نظرات