آشنایی با نشانگرهای ژنتیکی گیاهان

بیوتکنولوژی

1396/12/12
331
0

آشنایی با نشانگرهای ژنتیکی گیاهان

فنوتيپ هر گياه توسط ترکيبي از عوامل ژنتيکي و محيطي تعيين ميگردد. انتخاب و اصلاح ارقام گياهي براي صفات مورد نظر، همواره با مشکلاتي رو به رو بوده است و از مدتها پيش، متخصصين اصلاح نباتات در پي يافتن نشانگرهاي ژنتيکي بوده اند که با صفات مورد نظر لينکاژ داشته باشند تا بدين ترتيب از آنها به عنوان معيار غير مستقيمي در انتخاب ارقام استفاده نمايند. براي آنکه صفتي به عنوان نشانگر ژنتيکي مورد استفاده قرار گيرد بايد حداقل از دو خصوصيت متفاوت بودن بين دو فرد (چندشکلي) و توارث برخوردار باشد. نشانگري در اصلاح نباتات مفيد است که لينکاژ (پيوستگی) نزديکي با ژنهاي مورد نظر داشته، توارثپذيري آن بالا بوده و اندازه گيري آن نيز آسان باشد.

نشانگرهاي ژنتيکي به طور کلي به 4 گروه نشانگرهاي مورفولوژيکي (براساس صفات ظاهري گياه)، نشانگرهاي مبتني بر DNA ، نشانگرهای پروتئينی و نشانگرهاي سيتوژنتيکي تقسيم بندي ميشوند (نقوی و همکاران،  4834
)

منبع : پیشگام بیوانفورماتیک

فایل کامل را با کلیک بر روی دکمه دانلود، دریافت کنید

اشتراک گذاری

نظرات