آموزشی اصول فلوسایتومتری و کاربردهای آن

بیوتکنولوژی

1396/09/10
682
0

آشنایی با روش فلوسایتومتری

❇️تکنیک فلوسایتومتری یک روش بسیار قدرتمند و سریع و دقیق در بررسی ویژگی سلول ها می باشد.

❇️در این روش مجموعه ای از سلول ها به صورت تک به تک از جلو یک تشخیص گر نوری عبور داده می شوند و دستگاه فلوسایتومتری ویژگی های هر سلول را بررسی و ثبت می نماید.

❇️خصلت هایی که توسط فلوسایتومتری قابل اندازه گیری هستند، شامل اندازه سلول، پیچیدگی سیتوپلاسمی، محتوی DNA یا RNA سلول و طیف گستردهای از پروتئین های داخل سلولی و یا متصل به غشاء می باشد.

❇️دستگاه فلوسایتومتری به نحوی طراحی شده است که قادر است تعداد زیادی سلول و ذرات بیولوژیکی مانند هسته های جدا شدهٔ سلولی، کروموزوم ها و میکروارگانیسم ها را در محیط مایع با استفاده از اشعهٔ لیزر، آنالیز نموده و خواص فیزیکی آنها مانند اندازه نسبی و میزان گرانولیتی سیتوپلاسم را مشخص نماید.

❇️باید دانست که فلوسایتومتری قادر است تعداد ۱ سلول سرطانی در میان ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ سلول عادی موجود در نمونهٔ مغز استخوان را شناسایی کند.

کاربردهای فلوسایتومتری

❇️به طور کلی کاربرد پزشکی فلوسایتومتری را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • تشخیص و طبقه بندی سرطان های خون (توانایی تشخیص دقیق جمعیتهای سلولی غیرطبیعی همراه با تعیین رده و میزان بلوغ سلولها)
  • سنجش فاکتورهای بیولوژیکی و حضور بعضی مولکولهای اختصاصی که در تعیین پیش آگهی بیماری نقش دارند.
  • شناسایی آنتی ژنهایی که به عنوان هدفهای درمانی استفاده می شود. (استفاده از آنتی بادی بر علیه آنتی ژنهای خاص که سلول بدخیم آن را بیان می کند).
  • شناسایی سلولهای باقی مانده بدخیم در طول درمان که در تعیین پاسخ به درمان و احتمال عود بیماری بسیار مهم هستند.
  • جداسازی سلولی
  • بررسی چرخه سلولی در سلول ها
  • بررسی میزان آپوپتوز در سلول ها

مزایای سیستم فلوسایتو متری بر سایر روشهای اندازه گیری فلوروسانس

1. عینی بودن Objective

2. حساسیت بالا (دستگاه میتواند تا بیش از هزار مولکول فلوئورو کروم را در سلول مشخص کند)

3. سرعت عمل زیاد که بررسی تعداد زیادی سلول را ممکن میسازد (۱۰×۱ سلول در هر دقیقه)

4. توانایی تشخیص سلولهای نادر با مشخصات اختصاصی در یک جمعیت هتروژن و ناهمگن

5. توانایی مطالعهٔ سلولهای زندهٔ فیکس نشده

6. توانایی اندازه گیری معیارهای همزمان چندین پارامتر و تطابق چند حساسیت هر سلول معلق در مایع

اشتراک گذاری

نظرات