دروس عمومی کارشناسی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

شیرین کردن آبهای شور

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

مقدمه ای بر آبیاری قطره ای

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی- آبیاری عمومی

آبیاری زیرزمینی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی

سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی-آبیاری عمومی

کاربرد پسآب و فاضلاب

نمرات میانترم درس آبیاری عمومی

نمرات میانترم درس آبیاری عمومی

ترم بهاره 97-96