آموزشی اصول فلوسایتومتری و کاربردهای آن

آموزشی اصول فلوسایتومتری و کاربردهای آن

1396/09/10
374
0
00:29:26

فلوسیتومتری تکنیکی برای شمارش و بررسی ذرات میکروسوپی مانند کروموزم ها و سلول هاست.

اشتراک گذاری

نظرات